Dokumenty szkoły

14 stycznia 2021 18:40 | Dokumenty szkoły

MATEMATYKA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI

SZKOŁA PODSTAWOWA


Opracowany zgodnie ze Statutem oraz Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania.


Przedmiotem oceny z matematyki są:

 1) wiedza, wysiłek, postępy w uczeniu się, zdolności, postawy;

 2) wiadomości i umiejętności;

 3) metoda pracy, wynik końcowy.


Wymienione składniki mogą występować w różnych kombinacjach. Ocenie mogą podlegać np. umiejętności i wysiłek ucznia, bądź jego zdolności, bądź metoda i rezultat pracy. Warto zauważyć, że oceny aktualnego stanu wiedzy odnoszą się do rezultatów uczenia się, zaś oceny za wkład pracy dotyczą działań ucznia podejmowanych w celu osiągnięcia określonego poziomu wiedzy.


 Funkcje ocen szkolnych:

1) dydaktyczna - informuje o wynikach pracy ucznia i jego postępach;

 2) pedagogiczno-psychologiczna - służy określaniu systemu wartości i zmian w zachowaniu;

 3) informacyjna i selekcyjna - dotyczy wyników uczenia się uzyskiwanych na egzaminach.


Funkcje oceny szkolnej sprowadzają rolę szkolnego oceniania do trzech zadań:

 1) informowania;

 2) motywowania;

 3) selekcjonowania.


UMOWA "NAUCZYCIEL - UCZEŃ" :
Uczeń powinien być oceniany systematycznie przez cały okres nauki. Kontrola i ocena stopnia opanowania materiału obejmuje materiał , który został opracowany na lekcjach.
Skala ocen jest zgodna z wewnątrzszkolnym systemem oceniania.

1. Kryteria oceniania:
0%-30 % - niedostateczny
31% - 49% - dopuszczający
50% - 69% - dostateczny
70 % - 85% - dobry
86% - 94% - bardzo dobry
95% - 100% - celujący
2. Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów:
∙ prace klasowe (zadania, test, zadania + test ) zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem,
∙ kartkówki (zadania, test ) obejmujące 3 ostatnie lekcje – niezapowiedziane,
∙ ćwiczenia rachunkowe,
∙ zadania domowe.
3. Ocena śródroczna i końcoworoczna  jest średnią ważoną ocen cząstkowych.
4. Uczeń nieobecny ma obowiązek:
∙ napisać pracę klasową w terminie uzgodnionym z nauczycielem, nie dłuższym jak dwa tygodnie od dnia pojawienia się w szkole,
∙ pisanie kartkówek jest dobrowolne; jednak w przypadku celowego opuszczania lekcji, uczeń pisze kartkówkę na pierwszej lekcji, na której jest obecny,
∙ uzupełnić notatki w zeszycie,
5. Uczeń ma prawo do poprawy pracy klasowej. Poprawę uczeń pisze w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Poprawę pracy klasowej uczeń może pisać tylko raz. Podczas wystawiania oceny śródrocznej lub końcoworocznej nauczyciel bierze pod uwagę ocenę wyższą, otrzymaną przez ucznia z poprawy pracy klasowej.
6. Poprawa kartkówek następuje w sporadycznych przypadkach na podstawie umowy między nauczycielem i grupą uczniów, na ich wyraźną prośbę. O poprawie kartkówek decyduje także nauczyciel, gdy sprawdzane wiadomości zostały opanowane przez uczniów w stopniu niezadowalającym.
7. Uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy. Brakujące notatki i zadania domowe musi uzupełnić.
8. Formy nieprzygotowania:
∙ w ciągu semestru, uczeń może być 3 razy nieprzygotowany do lekcji (brak zadania domowego, zeszytu, zeszytu ćwiczeń. Nie dotyczy to zapowiedzianych prac klasowych, kartkówek prac domowych po dziale, na które uczeń ma tydzień czasu. Fakt nieprzygotowania uczeń zgłasza przed lekcją;  po kilkudniowej chorobie ucznia, może być usprawiedliwione jego nieprzygotowanie do lekcji przez rodziców, wychowawcę. 
9. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: otrzymał tytuł laureata lub finalisty wojewódzkiego konkursu matematycznego lub z prac klasowych otrzymuje oceny celujące, zajmuje czołowe miejsca w innych konkursach matematycznych.
10. Uczeń jest przygotowany do lekcji, jeśli zna materiał z zakresu co najmniej trzech ostatnich lekcji (nie dotyczy to lekcji powtórzeniowych, prac klasowych), posiada zeszyt przedmiotowy, ma odrobione zadanie domowe, posiada przybory geometryczne konieczne na lekcji .
11. Obowiązkiem ucznia jest systematyczna nauka, pisanie popraw w ciągu semestru, nie ma „zdawania” na koniec semestru lub roku szkolnego (dotyczy każdej oceny).
12. Każdą kartkówkę uczeń otrzymuje do domu (wkleja do zeszytu), inne poprawione prace pisemne analizuje na lekcji. Rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo do przeanalizowania poprawionej pracy klasowej (sprawdzianu, testu ) w czasie zebrań z rodzicami.


Narzędzia obserwacji osiągnięć ucznia:

 1. Prace klasowe 

 2. Kartkówki

 3. Prace domowe

 4. Zeszyty ćwiczeń

 5. Aktywność


Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia:

W celu sprawdzenia i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia, nauczyciel stwarza następujące możliwości prezentacji wiedzy i umiejętności:


 Prace pisemne:

 - prace klasowe „po dziale” zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem, obejmują cały omówiony dział zgodnie z rozkładem materiału, poprzedzone lekcją powtórzeniową. Czas trwania 45 minut. Zadania na pracę kontrolną obejmują różny stopień trudności. Maksymalną ilość punktów przydziela się za bezbłędnie rozwiązane zadanie oraz właściwą metodę rozwiązywania. W przypadku niepełnego rozwiązania lub błędów przydziela się za zadanie odpowiednio mniej punktów. Uczeń nie otrzymuje pracy klasowej do domu. Prace klasowe pozostają do wglądu rodziców tylko w szkole;

  - kartkówki niezapowiedziane, sprawdzające opanowanie i rozumienie wiadomości bieżących z co najwyżej trzech ostatnich lekcji. Czas trwania do 10 minut. Ocen z kartkówek uczniowie nie poprawiają;

- testy (diagnozy) niezapowiedziane, obejmują zakres wiedzy z trzech lat. Czas trwania 1 -2 godziny lekcyjne – ocena nie liczy się do średniej.

 - prace domowe - ocenia się zawartość merytoryczną, wkład i trud wniesiony  w wykonanie zadania, dokładność i estetykę, pomysł realizacji zadania i ewentualnej prezentacji.


Do oceniania prac pisemnych stosuje się kryteria:

od  31%  ocena dopuszczająca

od  50%  ocena  dostateczna

od  70%  ocena  dobra

od  86%  ocena  bardzo  dobra

Ocenę  celującą  otrzymuje  uczeń,  który  napisał  pracę na  ocenę bardzo  dobrą  i  rozwiązał  zadanie  dodatkowe.

Istnieje możliwość stawiania ocen pośrednich takich jak: dst+ ,dst-, , db+, db-, bdb-. Kryteria dodatkowych ocen ustala indywidualnie nauczyciel zgodnie z wyżej wymienionym sposobem oceniania.


Standardy wymagań z matematyki

Uczniowie potrafią:
1.  a)  używać matematyki jako nieodłącznej składowej prac praktycznych podejmowanych               w klasie;
    b)  opowiadać o swojej pracy i reagować na pytania;
    c)  dokonywać przewidywań opartych na doświadczeniu.

2.  a)  dokonywać wyboru materiałów, przyborów i wiedzy matematycznej w sposób dostosowany do podjętego praktycznego zadania;
    b)  opowiadać o pracy i zadawać pytania używając odpowiedniego matematycznego języka;
    c)  odpowiadać według własnych przekonań na pytanie: co by było, gdyby ...

3.  a)  znaleźć sposoby pokonywania trudności przy rozwiązywaniu problemów;
    b)  używać odpowiednich symboli matematycznych i interpretować je w  precyzyjny sposób;
    c)  przedstawiać wyniki w przejrzysty i dobrze zorganizowany sposób;
   
4.  a)  rozpoznać i uzyskać informacje do rozwiązania problemu;
    b)  interpretować sytuacje matematycznie za pomocą odpowiednich symboli i diagramów;
    c)  podać pewne uzasadnienia dla swoich rozwiązań;

5.  a)  radzić sobie z zadaniami poprzez rozbijanie ich na prostsze i łatwiejsze;
    b)  interpretować informacje przedstawione na różne sposoby w formie matematycznej;
 

  

 Szczegółowe kryteria ocen cząstkowych:

1.  Ocena celująca – otrzymuje ją uczeń, który wykazuje się wiedzą ponad programową, potrafi rozwiązywać problemy nietypowe, jest twórczy, rozwija swoje uzdolnienia, bierze udział w konkursach przedmiotowych i zajmuje punktowane miejsca na etapie powiatowym                     i wojewódzkim.

 2.  Ocena bardzo dobra – otrzymuje ją uczeń, który w sposób zadowalający opanował wiedzę z danego działu oraz sprawnie posługuje się nią w samodzielnym rozwiązywaniu problemów i potrafi rozwiązywać zadania innego typu niż były rozwiązywane na lekcji.


 3.  Ocena dobra – otrzymuje ją uczeń poprawnie rozwiązujący typowe zadania z danego przedmiotu i dzięki swoim wiadomościom rozumie większość materiału.


 4.  Ocena dostateczna – otrzymuje ją uczeń, który opanował podstawowe wiadomości z przedmiotu i jest w stanie robić dalsze postępy i rozwiązywać zadania o średnim stopniu trudności.


 5.  Ocena dopuszczająca – otrzymuje ją uczeń, który potrafi rozwiązywać proste problemy matematyczne (zadania), pracuje przy pomocy nauczyciela i rokuje nadzieje, że braki, które posiada uzupełni w następnym semestrze.


 6.  Ocena niedostateczna – otrzymuje ją uczeń, który nie opanował podstawowych wiadomości z przedmiotu, nie potrafi rozwiązywać prostych problemów matematycznych nawet przy pomocy nauczyciela, co uniemożliwia mu dalsze zdobywanie wiedzy. Nie wyraża chęci poprawy oceny niedostatecznej cząstkowej np. z kartkówki, odpowiedzi ustnej czy oceny niedostatecznej z pracy klasowej.


Informacja zwrotna.

Nauczyciel - uczeń:

 1. informuje uczniów o wymaganiach i kryteriach oceniania, 

 2. pomaga w samodzielnym planowaniu rozwoju, 

 3. motywuje do dalszej pracy.

Nauczyciel - rodzice:

 1. informuje o wymaganiach i kryteriach oceniania, 

 2. informuje o aktualnym stanie rozwoju i postępów w nauce, 

 3. dostarcza informacji o trudnościach ucznia w nauce, 

 4. dostarcza informacji o uzdolnieniach ucznia, 

 5. daje wskazówki do pracy z uczniem. Aneks do kryteriów oceniania z matematyki –nauczanie zdalne


1. Zdalna realizacja treści z podstawy programowej odbywać się będzie z wykorzystaniem narzędzi wskazanych przez nauczyciela (teams).
2. Zdalne monitorowanie i ocenianie postępów uczniów odbywać się będzie poprzez:
a) sprawdziany i testy na platformach , uczniowie są wcześniej informowani o terminie i zakresie materiału, rozwiązanie testu jest obowiązkowe. W razie nieobecności uczeń jest zobowiązany do ustalenia innego terminu z nauczycielem,
b) wykonane zadania, karty pracy przesyłane są przez uczniów na nośnik wskazany przez nauczyciela ( teams) w razie niewykonania zadania w określonym terminie, uczeń otrzymuje brak zadania. Jeżeli uczeń w terminie 7 dni nadal nie wykona zaległego zadania, nauczyciel wpisuje ocenę niedostateczną.

 Uczeń, który z przyczyn technicznych nie może wykonać zadania w wyznaczonym terminie, zobowiązany jest poinformować o tym fakcie nauczyciela za pomocą wiadomości w e-dzienniku

W szczególnych przypadkach nauczyciel po otrzymaniu informacji od ucznia lub jego rodzica o problemach dziecka, decyduje o możliwości wydłużenia terminu wykonania zaległego zadania lub dostosowania formy jego realizacji. 

W przypadku choroby ucznia, rodzic informuje o tym fakcie nauczyciela i ustala sposób nadrobienia braków. 
c) ocenianiu podlega również aktywność oraz odpowiedź podczas zajęć zdalnych na komunikatorach.
3. Pozostałe ustalenia są zgodne z wcześniej podanymi kryteriami oceniania.


Przeczytano: 17 razy. Wydrukuj|Do góry