Dokumenty szkoły

18 września 2020 08:58 | Dokumenty szkoły

Muzyka

 

 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA  

MUZYKA

ROK SZKOLNY 2020/2021 

Realizacja programu nauczania ogólnego muzyki w klasach IV – VII szkoły podstawowej: „Lekcja muzyki” Moniki Gromek i Grażyny Kilbach, wyd. Nowa Era

 

Obszary aktywności ucznia podlegające ocenie:

Umiejętności:

 • śpiewanie piosenek
 • gra na instrumencie – dzwonki melodyczne, instrumenty perkusyjne
 • samodzielne wykonywanie zadań
 • aktywne uczestnictwo w zajęciach

wiadomości:

 • znajomość podstawowych pojęć z zasad muzyki
 • znajomość podstawowych wiadomości o muzyce

Kryteria oceniania

Muzyka jako przedmiot artystyczny wymaga specyficznego podejścia do sprawdzania i oceniania osiągnięć ucznia. Ocena proponowana przez nauczyciela powinna przede wszystkim motywować do nauki i działań muzycznych. Przy ewaluacji trzeba uwzględnić różne formy aktywności ucznia (odtwarzanie, muzykowanie, tworzenie), przy czym nie należy oceniać jego zdolności, a jedynie jego postępy i zaangażowanie oraz włożoną przez niego pracę. Ważna jest również informacyjna funkcja oceny. Powinna ona bowiem zaznajamiać ucznia oraz osoby zainteresowane (rodziców bądź opiekunów) z postępami, jakich dokonał w danym okresie.

Ocenie powinny podlegać:

1)     umiejętności w zakresie:

 • śpiewania
 • grania na instrumentach
 • tworzenia muzyki
 • ruchy przy muzyce
 • formułowania wypowiedzi o muzyce

2)     wiedza muzyczna dotycząca:

 • biografii i twórczości kompozytorów
 • aparatu wykonawczego muzyki wokalnej i instrumentalnej (soliści, zespoły, chóry, orkiestry)
 • zagadnień z zakresu szeroko pojętej kultury muzycznej

3)     postępy, zaangażowanie w działania muzyczne, w tym:

 • aktywność na lekcjach wynikająca z zainteresowania przedmiotem
 • umiejętność pracy w grupie (współpraca i wzajemna pomoc)
 • prezentacja dokonań
 • kreatywność

Poniżej zaprezentowane zostały kryteria oceniania skorelowane ze stopniami szkolnymi.

Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który:

 • opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania dla danej klasy
 • umie samodzielnie zdobywać wiedzę z różnych źródeł informacji (Internet, czasopisma muzyczne, edukacyjne programy multimedialne)
 • na lekcjach jest bardzo aktywny i zdyscyplinowany, inicjuje różnorodne działania
  • wybija się wiedzą, aktywnie uczestniczy w wydarzeniach muzycznych
  • reprezentuje szkołę podczas konkursów, festiwali  muzycznych i osiąga w nich sukcesy
  • bierze aktywny udział w życiu artystycznym i kulturalnym szkoły i społeczności lokalnej
  • chętnie śpiewa i gra na lekcjach, prezentując swój kunszt artystyczny (tekst piosenek opanował pamięciowo)
  • opanował umiejętność łączenia wiedzy z zakresu muzyki z wiadomościami z innych przedmiotów
  • zawsze jest przygotowany do lekcji (ma zeszyt, książkę i potrzebne przybory), odrabia zadania domowe
  • starannie prowadzi zeszyt

Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, który:

 • opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania dla danej klasy
 • chętnie śpiewa i gra na lekcjach
 • biegle i poprawnie posługuje się terminologią muzyczną
 • na lekcjach jest bardzo aktywny i zdyscyplinowany
 • odrabia prace domowe
 • starannie prowadzi zeszyt

Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który:

 • dobrze opanował umiejętności i wiedzę z zakresu materiału programowego dla danej klasy
 • posługuje się terminologią muzyczną
 • śpiewa poprawnie pod względem muzycznym piosenki z akompaniamentem (może być z pomocą nauczyciela)
 • poprawnie posługuje się wybranym przez siebie instrumentem perkusyjnym
 • na lekcjach jest aktywny i zdyscyplinowany
 • stara się odrabiać prace domowe
 • zdarza się, że nie ma zeszytu, książki, bądź potrzebnych przyborów

Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń, który:

 • opanował w stopniu podstawowym wiadomości i umiejętności przewidziane programem nauczania dla danej klasy
 • potrafi wykonać niektóre zadania z zakresu śpiewu i gry, tworzenia i percepcji przy pomocy nauczyciela
 • wykazuje małe zainteresowanie przedmiotem
 • wiedza jego jest chaotyczna
 • z reguły odrabia prace domowe
 • prowadzi zeszyt

Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który:

 • częściowo opanował umiejętności i wiedzę z zakresu materiału programowego dla danej klasy
 • ma problem z opanowaniem instrumentu perkusyjnego – prawidłowe trzymanie, wydobywanie dźwięków
 • nie potrafi samodzielnie wykonać zadań w poszczególnych formach aktywności
 • odrabia proste prace domowe
 • wiedza z zakresu muzyki jest częściowa
 • często nie ma zeszytu i książki

Ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, który:

 • nie opanował wiadomości i umiejętności z zakresu materiału programowego dla danej klasy
 • odmawia wykonania jakiejkolwiek piosenki, nawet z pomocą nauczyciela lub kolegi
 • nie podejmuje prób zagrania najprostszej melodii na dzwonkach lub powtórzenia po nauczycielu prostego rytmu na instrumencie perkusyjnym
 • ma lekceważący stosunek do przedmiotu
 • nie odrabia prac domowych
 • nie przynosi zeszytu i podręcznika
 • nie wykazuje chęci, aby nauczyć się czegokolwiek, nadrobić braki, poprawić oceny

Ocena ta nie wynika z możliwości, czy braku uzdolnień ucznia, lecz z całkowitej niechęci do przedmiotu oraz pracy na lekcjach.

Formy sprawdzania kompetencji i osiągnięć ucznia:

 • pisemna
 • ustna
 • praktyczna

Narzędzia sprawdzania kompetencji i osiągnięć ucznia:

 • praca na lekcji
  • praca na lekcji może przybrać następujące formy: odpowiedzi ustne, prace indywidualne,                      w parach, grupach, aktywność w zakresie form muzycznych: śpiewu, gry na instrumencie, słuchania muzyki, ruchu przy muzyce, twórczości muzycznej
  • sprawdziany
   • sprawdzian musi być zapowiedziany z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem
   • sprawdzian jest obowiązkowy
   • w rzazie nieobecności uczeń jest zobowiązany napisać sprawdzian w ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły
   • w przypadku nieobecności ucznia tylko w dniu sprawdzianu, nauczyciel może wyznaczyć uczniowi na jego napisanie termin krótszy niż dwa tygodnie
   • w przypadku nieobecności nauczyciela termin sprawdzianu ustala się ponownie
   • jeżeli uczeń uzyska ze sprawdzianu ocenę niedostateczną, dopuszczająca lub dostateczną, może ten sprawdzian poprawić
   • poprawa sprawdzianu (jednokrotna) jest dobrowolna i musi się odbyć w terminie dwóch tygodni od daty oddania sprawdzianu
   • ocena z poprawy sprawdzianu nie anuluje poprzedniej
   • jeżeli ocena z poprawy sprawdzianu jest lepsza od poprzedniej oceny, zostaje zapisana                             w dzienniku jako ocena bieżąca i jest wliczana odpowiednio do śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej
   • jeżeli ocena z poprawy sprawdzianu nie jest lepsza od poprzedniej oceny, nie zostaje wpisana do dziennika
   • zadania domowe
    • za nie odrobienie pracy domowej uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną (nie jest to brak przygotowania)
    • ocenę niedostateczną za brak pracy domowej można poprawić przynosząc pracę na następną lekcję
    • przygotowanie do lekcji
     • uczeń ma prawo dwa razy dwa razy w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (brak zeszytu, książki)
     • jeżeli uczeń przekroczy ten limit, otrzymuje ocenę niedostateczną
     • nieprzygotowanie uczeń zgłasza na początku lekcji
     • po nieobecności w szkole uczeń jest zobowiązany do uzupełnienia zeszytu przedmiotowego oraz uzupełnienia zaległości w terminie wyznaczonym przez nauczyciela (termin ten powinien być proporcjonalny do nieobecności ucznia)
     • aktywność, zaangażowanie
      • nauczyciel może nagrodzić ucznia bieżącą oceną celującą lub bardzo dobrą za czynne uczestniczenie w zajęciach, zaangażowanie, dodatkowe zadania i zainteresowanie muzyką

 

Ustalenia końcowe

 • pod koniec semestru/roku szkolnego nie przewiduje się dodatkowego zdawania materiału przez uczniów w celu podwyższenia oceny klasyfikacyjnej
 • ocena końcowa nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych

                 

Postanowienia PZO z przedmiotu Muzyka wchodzą w życie z dniem 1 września 2020 r.

 

 

 

                                                                                                                Aleksandra Światkowska

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

 

Przeczytano: 9 razy. Wydrukuj|Do góry