Dokumenty szkoły

27 listopada 2020 12:13 | Dokumenty szkoły

GEOGRAFIAPRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z GEOGRAFII


Podstawa opracowania:

Przedmiotowe Zasady Oceniania z geografii w Szkole Podstawowej w Łęczu im. Morskiego

Oddziału Straży Granicznej opracowany w oparciu o:

• Podstawę programową;

• Rozporządzenie MEN z dnia 30.04.2007r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i

promowania uczniów

• Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

Przedmiotem oceniania są:

• wiadomości;

• umiejętności;

• postawa ucznia i jego aktywność.

Cele ogólne oceniania:

• rozpoznanie przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia

wiadomości i umiejętności.

Formy aktywności podlegające ocenie:

• sprawdziany wiadomości po zakończonym dziale tzw. prace klasowe;

• krótkie sprawdziany wiedzy – kartkówki;

• odpowiedzi ustne;

• samodzielnie wykonaną pracę domową;

• aktywność na lekcji (lub jej brak);

• karty pracy;

• prace dodatkowe, np. prezentacje multimedialne;

• poprawne rozwiązanie zadań obowiązkowych i dodatkowych

Organizacja procesu oceniania i poprawy ocen:

• Prace klasowe są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem i są obowiązkowe

dla ucznia

• Uczeń otrzymuje na lekcji do wglądu prace klasowe, zapoznaje się z wynikiem.

• Nauczyciel może obniżyć ocenę, jeśli stwierdzi, że praca jest niesamodzielna

• Jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie może napisać pracy klasowej  w

wyznaczonym terminie, to przystępuje do niej w terminie wyznaczonym przez

nauczyciela, nie później niż w okresie do 2 tygodni od powrotu do szkoły. W

przypadku nie napisania przez ucznia pracy w tym terminie zostanie wpisana ocena

niedostateczna.

• Kartkówki z trzech ostatnich tematów nie muszą być zapowiadane.

• Uczeń ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji: brak zeszytu, pracy

domowej, brak pomocy potrzebnych do lekcji. Nieprzygotowanie zostanie

oznaczone znakiem „-”. Uzyskane trzy minusy zamieniane są  na

ocenę niedostateczną.

• Aktywność nagradzana jest plusami. Za trzy zgromadzone plusy uczeń otrzymuje ocenę cząstkową 5. Przez aktywność na lekcji rozumiemy częste

zgłaszanie się na lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi, rozwiązywanie

dodatkowych zadań, aktywną pracę w grupach.

• Decydujący wpływ na ocenę semestralną (roczną) mają oceny uzyskane

ze sprawdzianów i prac klasowych.

Sposób oceniania:

• Oceny cząstkowe wyrażane są cyfrowo w skali 1-6. W ciągu semestru uczeń

powinien uzyskać przynajmniej trzy oceny cząstkowe (w tym z pracy pisemnej).

• Ocena klasyfikacyjna wyrażana jest słownie wg skali: celujący, bardzo dobry, dobry,

dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.

• Oceny wpisywane są na bieżąco do dziennika elektronicznego i mają

zróżnicowaną wagę.

• W przypadku wypowiedzi pisemnych przyjmuje się skalę punktową przeliczaną na

oceny cyfrowe wg kryteriów zgodnych z zapisem w WZO:

100 -95% - 6 (ocena celująca)

94 – 86% - 5 (bardzo dobra)

85 – 70% - 4 (dobra)

69 – 50% - 3 (dostateczna)

49 – 31% - 2 (dopuszczająca)

30% i niżej – 1 (niedostateczna)

Zasady poprawiania ocen:

• Uczeń ma możliwość jednorazowego poprawienia oceny z pracy klasowej  w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, do 2 tygodni od oddania prac.

Na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej

poradni specjalistycznej, niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz

niepublicznej poradni specjalistycznej wymagania edukacyjne z przedmiotu geografia

zostaną dostosowane do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia,

u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w

uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie  wymaganiom.

Zasady klasyfikowania śródrocznego i rocznego:

• oceny śródroczne i roczne ustala się w oparciu o oceny bieżące, zgodnie z ich wagą;

• oceny ze sprawdzianów mają decydujący wpływ na ocenę końcową;

• uczniowie i ich rodzice (prawni opiekunowie) na 14 dni przed śródrocznym i rocznym

posiedzeniem rady pedagogicznej klasyfikującej informowani są przez nauczyciela o

przewidywanych dla niego śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z geografii.
Nieprzygotowanie do lekcji można zgłosić dwa razy w semestrze (większa ilość skutkuje oceną niedostateczną); zwalnia z niezapowiedzianej kartkówki, ale nie zwalnia z pracy na lekcji. Nieprzygotowanie należy zgłosić na początku lekcji, uczeń nie może zgłosić nieprzygotowania z pracy pisemnej lub ustnej, która zadana była z tygodniowym lub dłuższym wyprzedzeniem. Uczeń ma obowiązek zgłosić brak podręcznika, ćwiczeń czy innych materiałów do wykorzystania na lekcji przed rozpoczęciem lekcji.
Praca niesamodzielna rozumiana jako odpisywanie na pracy klasowej, kartkówce, korzystanie z komórki lub innych niedozwolonych urządzeń multimedialnych, zdania przepisane z jakiegoś źródła bez jego podania.
Uczeń ma prawo poprawić każdą ocenę, ocenę niedostateczna z pracy klasowej poprawia w ciągu dwóch tygodni, z kartkówki termin ustala nauczyciel. Uczeń ma prawo poprawić pozostałe oceny w terminie i na warunkach ustalonych przez nauczyciela.
Uczeń nieobecny tydzień w szkole ma dwa tygodnie na nadrobienie zaległości i zaliczenie prac pisemnych i ustnych. Uczeń, który był nieobecny krócej, musi być przygotowany do lekcji lub zgłosić nieprzygotow


Kryteria i zasady oceniania uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Kryteria wymagań w stosunku do uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się uwzględniają zalecenia zawarte w opinii poradni pedagogiczno –psychologicznej. Uczniowie z dysgrafią mogą stosować pismo drukowane,zwiększające czytelność zapisu. Poziom czytelności prac oraz błędy typowe dla dysleksji, nie mają wpływu na ocenę. Z uwagi na wolne tempo czytania i pisania możliwe jest wydłużenie czasu pisania pracy klasowej lub zmniejszenie ilości zadań do wykonania.

Zasady oceniania w nauczaniu zdalnym.

Zasady oceniania w nauczaniu zdalnym mają charakter tymczasowy, wynikający z sytuacji.
Oprócz oceniania wiedzy i umiejętności uczniów ocenie będą podlegały sumienność, terminowość wykonywania i odsyłania prac oraz samodzielność i zaangażowanie w pracę zdalną, zgodnie z zasadami ustalonymi przez nauczyciela. Uczeń zobowiązany jest do regularnego kontaktu z nauczycielem przedmiotu. Obecność uczniów za zajęciach zdalnych jest obowiązkowa z wyjątkiem pracy samodzielnej, o której nauczyciel informuje z wyprzedzeniem przesyłając zadania do wykonania na librusie w pracy domowej.


Beata Misztal


Przeczytano: 42 razy. Wydrukuj|Do góry