Dokumenty szkoły

18 września 2020 14:26 | Dokumenty szkoły

WYCHOWANIE FIZYCZNE

WYCHOWANIE FIZYCZNE - Szkoła Podstawowa w Łęczu

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 

 Rok szkolny 2020/2021

Do oceniania każdego ucznia podchodzi się indywidualnie biorąc pod uwagę jego możliwości, wywiązywanie się z obowiązków, wysiłek wkładany przez ucznia

 

OCENA PRACY UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 1. Skala ocen

W ocenianiu stosuje się następujące stopnie i ich cyfrowe odpowiedniki:

1 – niedostateczny,

2 – dopuszczający,

3 – dostateczny,

4 – dobry,

5 – bardzo dobry,

6 – celujący

Dodatkowe oznaczenia -, +

 

Ocenianie ma na celu:

 1. Poinformowanie ucznia o poziomie osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie.
 2. Pomoc uczniowi w samodzielnym rozwoju.
 3. Motywowanie ucznia do dalszej pracy, wysiłku, samodoskonalenia się.
 4. Dostarczenie rodzicom i nauczycielom rzetelnej i szczegółowej informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia.
 5. Umożliwienie nauczycielowi kontroli rozwoju ucznia, doskonalenie organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 6. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.

 

1. Kryteria oceny śródrocznej i rocznej .

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

 1. Systematycznie uczestniczy w obowiązkowych zajęciach z wychowania fizycznego oraz jest zawsze przygotowany do lekcji ( posiada wymagany strój sportowy ).
 2. Jest aktywny na lekcji.
 3. Przestrzega zasad BHP w czasie trwania zajęć z wychowania fizycznego .
 4. Dokładnie wykonuje ćwiczenia i zalecenia przekazywane przez nauczyciela, dba o bezpieczeństwo własne i kolegów.
 5. Ma godną naśladowania postawę koleżeńską i sportowa ( pomoc słabszym i mniej sprawnym ).
 6. Reprezentuje szkołę w zawodach sportowych Stale poszerza swoje wiadomości z wychowania fizycznego.
 7. Samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia.

   

       Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 1. Systematycznie uczestniczy w obowiązkowych zajęciach z wychowania fizycznego oraz jest zawsze przygotowany do lekcji ( posiada wymagany strój sportowy ).
 2. Jest aktywny na lekcji.
 3.  Przestrzega zasad BHP w czasie trwania zajęć z wychowania fizycznego .
 4. Dokładnie wykonuje ćwiczenia i zalecenia przekazywane przez nauczyciela, dba o bezpieczeństwo własne i kolegów.
 5. Ma godną naśladowania postawę koleżeńską i sportową ( pomoc słabszym i mniej sprawnym ).
 6. Uczeń robi systematyczne postępy.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 1. Systematycznie uczestniczy w obowiązkowych zajęciach z wychowania fizycznego oraz jest zawsze przygotowany do lekcji ( posiada wymagany strój sportowy ).
 2. Jest aktywny na lekcji.
 3. Przestrzega zasad BHP w czasie trwania zajęć z wychowania fizycznego .
 4. Ma właściwą postawę koleżeńską i sportową (pomoc słabszym i mniej sprawnym).
 5. Wykonuje elementy nauczane na ocenę, co najmniej dostateczną lub dobrą.
 6. Uczeń robi postępy na miarę swoich możliwości.
 7. Mało angażuje się w życie sportowe szkoły i klasy.

       Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

 1. Niesystematycznie uczestniczy w obowiązkowych zajęciach z wychowania fizycznego oraz nie zawsze jest przygotowany do lekcji ( często nie posiada wymaganego stroju sportowego ).
 2. Jest mało aktywny na lekcji i ma kłopoty z przestrzeganiem zasad BHP.
 3.  Nie robi postępów mimo posiadanych możliwości.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 1. Bez usprawiedliwienia opuszcza obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego , często nie jest przygotowany do lekcji ( nie posiada wymaganego stroju sportowego ).
 2. Jest mało aktywny, nie przestrzega zad BHP, ma lekceważący stosunek do zajęć.
 3. Omawia przystąpienia do testów i sprawdzianów.
 4. Narusza zasady dyscypliny w czasie trwania zajęć, nie dba o bezpieczeństwo własne i kolegów, nie wykonuje ćwiczeń i zaleceń przekazywanych przez nauczyciela.
 5. Wykazał się słabym poziomem opanowania wiadomości i umiejętności mimo posiadanych możliwości.

 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

 1. Notorycznie opuszcza zajęcia z wychowania fizycznego oraz nie jest przygotowany do lekcji .Ma lekceważący stosunek do przedmiotu, wykazuje brak aktywności na lekcji.
 2. Rażąco narusza zasady dyscypliny w czasie trwania zajęć, nie dba o bezpieczeństwo własne i kolegów, nie wykonuje ćwiczeń i zaleceń przekazywanych przez nauczyciela. Wykazał się bardzo słabym poziomem opanowania wiadomości i umiejętności pomimo posiadanych możliwości.
 3. Nie przystępuje do sprawdzianów i nie korzysta z możliwości poprawy mimo stworzonych warunków i możliwości.

 GIMNASTYKA / LEKKA ATLETYKA

Ocena celująca:

­prawidłowo i samodzielnie wykonuje ćwiczenia

 Ocena bardzo dobra:

prawidłowo wykonuje ćwiczenia z minimalną pomocą nauczyciela.

 Ocena dobra:

­potrafi wykonać ćwiczenie z dużą pomocą nauczyciela.

 Ocena dostateczna:

­potrafi wykonać ćwiczenie w uproszczonej formie z pomocą nauczyciela.

 

Ocena dopuszczająca:

­potrafi wykonać ćwiczenie w uproszczonej formie z dużą pomocą nauczyciela.

 Ocena niedostateczna:

mimo wysiłku nauczyciela nie wykazuje zainteresowania w wykonaniu ćwiczenia.

 

 GRY ZESPOŁOWE

 Ocena celująca:

­uczeń stosuje poznane umiejętności podczas gry, zna przepisy, potrafi zorganizować i  sędziować zawody stosuje zasadę „fair play”, nie wymaga opieki i wsparcia nauczyciela.

 Ocena bardzo dobra:

­uczeń stosuje poznane umiejętności w grze, zna przepisy, potrafi zorganizować i sędziować zawody z pomocą nauczyciela. 

Ocena dobra:

­uczeń stosuje poznane umiejętności w grze.

 Ocena dostateczna:

­uczeń potrafi zastosować podstawowe umiejętności w grze.

 Ocena dopuszczająca:

­uczeń nie potrafi wykonać podstawowych umiejętności.

 Ocena niedostateczna:

mimo wysiłku nauczyciela nie wykazuje zainteresowania wykonaniem ćwiczenia.

 1. Każdą ocenę uzyskaną na sprawdzianie uczeń może poprawić lub uzyskać w przypadku nieobecności na sprawdzianie -  w terminie ustalonym z nauczycielem.
 2. Każdą ocenę bieżącą uczeń może poprawić dozwoloną ilość razy(brana jest pod uwagę ocena lepsza).  Jeżeli uczeń odmówił przystąpienia do sprawdzianu bez podanej przyczyny,  nauczyciel wystawia ocenę niedostateczną.(  kategoria – stosunek do przedmiotu)

 

 

PODSTAWY PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA

 1. Uczeń w ciągu roku szkolnego podlega systematycznej i obiektywnej ocenie zgodnie z jego indywidualnymi możliwościami i jest to co najmniej 6 ocen w przeciągu jednego półrocza
 2. Nauczyciel wystawia ocenę biorąc pod uwagę oceny z poszczególnych obszarów( postawa wobec przedmiotu, postęp, umiejętności ruchowe, wiedza, przygotowanie do zajęć).
 3. Decyzję o całkowitym zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego podejmuje dyrektor szkoły na postawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii, ale może być również zwolniony z określonych ćwiczeń fizycznych na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia ćwiczeń wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii.
 4. Uczniowie posiadający zwolnienie (oprócz całkowicie zwolnionych) mają być obecni na zajęciach wychowania fizycznego i będą  uczestniczyć w innych działaniach na rzecz kultury fizycznej, np. sędziowanie, pomoc w organizacji lekcji, tworzenie plakatów, referatów.
 5. Uczeń, który jest częściowo niezdolny do zajęć z powodu przeciwwskazań lekarskich będzie realizował program nauczania dostosowany do własnych możliwości, uwzględniających wskazania lekarskie.
 6. Na początku roku szkolnego nauczyciel zapoznaje uczniów z wymaganiami edukacyjnymi oraz przedmiotowymi zasadami oceniania, co nauczyciel potwierdza wpisem w dzienniku lekcyjnym
 7. Przedmiotowe zasady oceniania i są dostępne do wglądu uczniów i rodziców przez cały rok szkolny u nauczycieli wychowania fizycznego oraz w dzienniku elektronicznym.
 8. Oceny są jawne, nauczyciel uzasadnia je, oraz podaje sposoby poprawy.
 9. O bieżącej sytuacji dydaktyczno – wychowawczej ucznia rodzice otrzymują informację w dzienniku elektronicznym oraz podczas zebrań z rodzicami.
 10. Na miesiąc przed klasyfikacją roczną uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) powinni być poinformowani o przewidywanych ocenach i zagrożeniu oceną niedostateczną lub nieklasyfikowaniem
 11. Oceny semestralna jest wykładnią średniej ważonej ocena roczna wystawia nauczyciel zgodnie z ogólnymi zasadami oceniania w szkole.

.

 Przygotowanie do zajęć

  Przez przygotowanie do zajęć na lekcji wychowania fizycznego rozumie się posiadanie przez ucznia odpowiedniego stroju sportowego ( biała koszulka gimnastyczna, spodenki sportowe, dres, getry, zmienne obuwie sportowe o jasnej nierysującej podeszwie). Ze względów bezpieczeństwa dziecko nie może ćwiczyć  w łańcuszkach, zegarkach, pierścionkach i kolczykach wiszących wychodzących poza obręb ucha. Ponadto uczniowie z długimi włosami muszą mieć je związane. Uczeń może przed zajęciami zgłosić 2 razy w ciągu półrocza nieprzygotowanie do lekcji bez żadnych konsekwencji Każde kolejne nieprzygotowania będą skutkowały otrzymaniem oceny niedostatecznej.

 Wiedza

Wiadomości z zakresu wychowanie fizycznego obejmują:

 • Przepisy zespołowych gier sportowych
 • określonej tematyki o rozwoju fizycznym,
 • rozwoju sprawności fizycznej
 • zasad zdrowego stylu życia
 • zasad bezpieczeństwa
 • regulaminów i przepisów
 • zasad czystej gry
 • zasad kulturalnego kibicowania.
 • stosowania ćwiczeń oddechowych, rozciągających i relaksacyjnych
 • organizacji i sędziowania zawodów sportowych

 Formą oceny mogą być odpowiedzi ustne, testy, plakaty.

 Umiejętności ruchowe

Wystawiane są oceny z różnych dyscyplin przez cały semestr.

Poziom umiejętności ruchowych – ocenie podlega przyswojenie właściwej techniki ruchu oraz dodatkowo taktyki w grach. Wyznacznikiem jest stopień i postęp opanowania czynności ruchowych zaobserwowanych podczas gry, zadań kontrolno –oceniających, testów umiejętności ruchowych, sprawdzianów śródrocznych i końcowych. Pod uwagę brana będzie poprawność wykonywanych ćwiczeń i zadań ruchowych.

 

 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA  FIZYCZNEGO PODCZAS WARIANTU B( nauczanie hybrydowe) lub C ( nauczanie zdalne)

 

PSO z wychowania fizycznego są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

1. Przedmiotowy System Oceniania z wychowania fizycznego w nauczaniu zdalnym ma charakter przejściowy.

2. Przedmiotowy System Oceniania z wychowania fizycznego w nauczaniu zdalnym wprowadza się w celu umożliwienia realizacji podstawy programowej oraz monitorowania postępów edukacyjnych uczniów w okresie, w którym tradycyjna forma realizacji zajęć jest niemożliwa do kontynuowania.

 3. Praca zdalna w wychowaniu fizycznym realizowana będzie z  podstawy programowej możliwej do realizacji w sposób zdalny i  będzie dotyczyć wszystkich bloków tematycznych(  rozwój fizyczny i sprawność fizyczna, aktywność fizyczna  edukacja zdrowotna, bezpieczeństwo w aktywności fizycznej).

 4. Wszystkie wiadomości będą przekazywane uczniom poprzez lekcję wideo oraz platformę librus.

5. Nauczyciel szczegółowo wskazuje zadania do wykonania, sposób ich realizacji, termin, oraz formę w jakiej należy przesłać efekty pracy.

6. Dzienny rozkład zajęć uczniów oraz dobór narzędzi pracy będą uwzględniać zalecenia medyczne, wiek uczniów i etap kształcenia oraz zalecenia  dotyczące czasu korzystania z urządzeń umożliwiających zdalną pracę.

7. Wszelkie problemy ze sprzętem, czy niemożliwością wykonania zadania uczeń lub jego rodzic/opiekun prawny zgłasza nauczycielowi.

 

 

 

 

KRYTERIA OCENY UCZNIA

 

 • odpowiedź ustna – podczas lekcji wideo;
 • zadania w formie elektronicznej - praca pisemna – na bieżąco;
 • karta pracy – na bieżąco;
 • testy sprawnościowe , testy wiedzy o sporcie i przepisach gier zespołowych
 • prezentacja multimedialna, album, quiz, plakat, referat , projekt, zdjęcie, filmik
 • Każda inicjatywa ucznia  zostanie również nagrodzona pozytywną oceną.
 • uczeń ma prawo do poprawy bieżących ocen po ustaleniu formy i terminu z nauczycielem

 

1. Za  odsyłanie prac po terminie ustalonym z nauczycielem uczeń otrzymuje wpis do dziennika elektronicznego - brak zadania (-) .

 

2. Za nieodesłanie pracy uczeń otrzymuje wpis do librusa -brak zadania  (-)

 

3. Do oceny  przyjmować się będzie systematyczność(uczeń wykazuje gotowość do podejmowania zadań, wykonuje je w wyznaczonym czasie,  stosuje samokontrolę itp..), terminowość, wkład pracy, zaangażowanie w wykonywanie powierzonych zadań jak również aktywność ucznia( uczeń wykazuje inicjatywę i kreatywność w doborze ćwiczeń, wykonuje diagnozę sprawności fizycznej i motorycznej, wykonuje ćwiczenia programowane) , wiadomości (uczeń utrwala wiadomości z zakresu edukacji zdrowotnej, zasad i przepisów gier, olimpizmu, historii sportu itp.

 

4.Oceny na bieżąco są wpisywane do dziennika elektronicznego i są one jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (opiekunów prawnych). Ocenie nie podlegają wyniki uzyskane przez ucznia

 

5.Nauczyciel wystawia ocenę śródroczną lub roczną, biorąc pod uwagę oceny wcześniej uzyskane w trakcie trwania zajęć w szkole oraz bieżące oceny .

TRYB I WARUNKI UZYSKANIA WYŻSZEJ NIZ PRZEWIDYWANA ROCZNEJ OCENY Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

 

1. Za  przewidywaną  ocenę  roczną  przyjmuje  się  ocenę  zaproponowaną    przez nauczyciela  zgodnie  z terminem ustalonym w statucie szkoły. 

2. Uczeń  może  ubiegać  się  o  podwyższenie  przewidywanej  oceny  tylko  w  przypadku  gdy  co najmniej  połowa  uzyskanych  przez  niego  ocen  cząstkowych  jest  równa  ocenie, o  którą się  ubiega, lub od niej wyższa.

3. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:

1)    frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z wyjątkiem długotrwałej choroby);

2)    usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach;

3)    przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela prac pisemnych;

( na w-fie testów sprawnościowych, sprawdzianów);

4)    uzyskanie ocen pozytywnych z   prac  pisemnych ( w-f- testy sprawnościowe sprawdziany) wskazanych przez nauczyciela;

5)    skorzystanie  z  wszystkich  oferowanych przez nauczyciela form  poprawy, w tym  -konsultacji  indywidualnych.

4. Uczeń  spełniający wszystkie warunki  najpóźniej  na  7  dni przed  klasyfikacyjnym posiedzeniem  Rady Pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela przedmiotu dodatkowego sprawdzianu pisemnego, obejmującego tylko zagadnienia ocenione poniżej jego oczekiwań.

5. Ostateczna  ocena  roczna  nie  może  być  niższa  od  oceny  proponowanej,  niezależnie  od  wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy.

 

Adam Pieczko

Przeczytano: 26 razy. Wydrukuj|Do góry