Dokumenty szkoły

25 września 2020 12:29 | Dokumenty szkoły

JĘZYK NIEMIECKI

Nieprzygotowanie do lekcji można zgłosić dwa razy w semestrze (większa ilość skutkuje oceną niedostateczną);
zwalnia z niezapowiedzianej kartkówki, ale nie zwalnia z pracy na lekcji. Nieprzygotowanie należy zgłosić na
początku lekcji, uczeń nie może zgłosić nieprzygotowania z pracy pisemnej lub ustnej, która zadana była z
tygodniowym lub dłuższym wyprzedzeniem. Uczeń ma obowiązek zgłosić brak podręcznika, ćwiczeń czy innych
materiałów do wykorzystania na lekcji przed rozpoczęciem lekcji.

Praca niesamodzielna rozumiana jako odpisywanie na pracy klasowej, kartkówce, korzystanie z komórki lub
innych niedozwolonych urządzeń multimedialnych, zdania przepisane z jakiegoś źródła bez jego podania, praca
dodatkowa/domowa znacznie odbiegająca od poziomu prac pisanych na lekcjach, skutkuje oceną
niedostateczną.

Uczeń ma prawo poprawić każdą ocenę, ocenę niedostateczna z pracy klasowej poprawia w ciągu dwóch
tygodni, z kartkówki termin ustala nauczyciel. Uczeń ma prawo poprawić pozostałe oceny w terminie i na
warunkach ustalonych przez nauczyciela.

Uczeń nieobecny tydzień w szkole ma dwa tygodnie na nadrobienie zaległości i zaliczenie prac pisemnych i
ustnych. Uczeń, który był nieobecny krócej, musi być przygotowany do lekcji lub zgłosić nieprzygotowanie.

Oceny śródroczne i końcoworoczne są ustalane w oparciu o skalę ustaloną w WZO oraz o ocenę językowego
rozwoju ucznia w trakcie roku szkolnego, pracowitość oraz zaangażowanie w lekcje.


Kryteria i zasady oceniania uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Kryteria wymagań w stosunku do uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się uwzględniają zalecenia
zawarte w opinii poradni pedagogiczno –psychologicznej. Uczniowie z dysgrafią mogą stosować pismo drukowane,
zwiększające czytelność zapisu lub zapis komputerowy. Poziom czytelności prac oraz błędy typowe dla dysleksji,
nie mają wpływu na ocenę. Z uwagi na wolne tempo czytania i pisania możliwe jest wydłużenie czasu pisania pracy
klasowej (max do 50%) lub zmniejszenie ilości zadań do wykonania. Stosuje się wspólne odczytanie poleceń przed
rozpoczęciem pracy klasowej. W związku z problemami z koncentracją uwagi i orientacją przestrzenną oraz
zaburzeniami percepcji wzrokowej umożliwia się zaznaczanie przez uczniów odpowiedzi bezpośrednio na
dostarczonych przez nauczyciela arkuszach oraz preferowanie zadań zamkniętych. Ocena semestralna ucznia nie
wynika jedynie z ocen uzyskanych wyłącznie z prac pisemnych.

Zasady oceniania w nauczaniu zdalnym.

Zasady oceniania w nauczaniu zdalnym mają charakter tymczasowy, wynikający z sytuacji konieczności
prowadzenia tej formy nauczania. Wprowadza się je w celu umożliwienia realizacji podstawy programowej oraz
monitorowania postępów uczniów w nauce języków obcych w warunkach odmiennych niż tylko szkoła. Oprócz
oceniania wiedzy i umiejętności uczniów ocenie będą podlegały sumienność, terminowość wykonywania i
odsyłania prac oraz samodzielność i zaangażowanie w pracę zdalną, zgodnie z zasadami ustalonymi przez
nauczyciela. Uczeń zobowiązany jest do regularnego kontaktu z nauczycielem przedmiotu. Obecność uczniów za
zajęciach zdalnych jest zaznaczana wówczas, gdy uczeń odebrał materiał zadany przez nauczyciela w ciągu
15min od jego otrzymania. W przeciwnym razie uczniowi zaznaczana jest nieobecność na lekcji zdalnej. Lekcje
online z j.niemieckiego będą prowadzone co drugą lekcje.


K.Jussis

Przeczytano: 71 razy. Wydrukuj|Do góry