Dokumenty szkoły

23 września 2020 08:29 | Dokumenty szkoły

HISTORIA

 

 1. Nauczanie historii odbywa się na podstawie programu „Wczoraj i dziś” Program nauczania historii w klasach 4-8 szkoły podstawowej” autorstwa Tomasza Maćkowskiego, zgodnie z obowiązującą podstawą programową.
 2. Program realizowany jest tygodniowo w kolejnych klasach w ciągu: w kl. IV – 1 godz./tyg., V – 2 godz./tyg., kl. VII – 2 godz./tyg.,  kl. VIII – 2 godz./tyg.
 3. Przedmiotowy system oceniania z historii ma na celu:
 • kształtowanie postaw i zachowań pożądanych społecznie i posługiwanie się nimi we własnych działaniach,
 • przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć,
 • motywowanie ucznia do dalszej pracy,
 • pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
 • dostarczenie rodzicom (opiekunom prawnym), także nauczycielom i dyrektorowi szkoły informacji o efektywności procesu nauczania i uczenia się, wkładzie pracy uczniów nad własnym rozwojem oraz o postępach uczniów w nauce,
 • umożliwienie nauczycielom ustawicznego doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne uczniów w następujących obszarach: wiedza i jej stosowanie w praktyce, kształcone umiejętności oraz aktywność i zaangażowanie w praktyce.
 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów ma służyć monitorowaniu pracy ucznia, rozpoznawaniu poziomu umiejętności i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości z historii w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanego programu nauczania oraz formułowaniu oceny.
 3. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
 4. W ocenianiu bieżącym stosuje się następujące formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów( każda forma oceny ma swoją wagę):
 1. prace pisemne:
 • sprawdziany (klasówki),obejmują większą partię materiału określoną przez nauczyciela, najczęściej po ukończeniu działu programowego; sprawdziany są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem,
 • kartkówki dotyczące materiału z 2 – 3 ostatnich tematów i nie muszą być zapowiadane,
 1. praca i aktywność na lekcji,
 2. odpowiedzi ustne,
 3. prace domowe,
 4. wyniki pracy grupowej,
 5. prace długoterminowe, projekty, referaty, prezentacje multimedialne, plakaty, wywiady środowiskowe,
 6. aktywność pozalekcyjna, osiągnięcia w konkursach, akcjach charytatywnych.
 7. nauczyciel stosuje również znaki „+” i „-” jako sposób oceny pracy ucznia: zebranie pięciu znaków „+” daje ocenę bardzo dobrą, zebranie pięciu znaków „-”daje ocenę niedostateczną.

Oceny są jawne dla uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych).

Każdą ocenę z pisemnych i ustnych form sprawdzania umiejętności lub wiadomości ucznia wpisuje się do dziennika  elektronicznego.

Sprawdzone i ocenione prace kontrolne i inne formy pisemnego sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów przedstawiane są do wglądu uczniom na zajęciach dydaktycznych.

Rodzice (prawni opiekunowie) mają możliwość wglądu w pisemne prace swoich dzieci:

 • na najbliższym po sprawdzianie dyżurze, w czasie indywidualnych spotkań z nauczycielem przedmiotu,
 • na zebraniach ogólnych,
 1. Uczniowie i ich rodzice są na bieżąco informowani o postępach edukacyjnych, poprzez:
 • informację ustną,
 • wpisy do zeszytu przedmiotowego,
 • wpisy do dziennika  elektronicznego.
 1. Nauczyciel uzasadnia każdą bieżącą ocenę szkolną:
 • oceny z ustnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz z kartkówek nauczyciel uzasadnia ustnie w obecności klasy wskazując dobrze opanowaną wiedzę lub sprawdzaną umiejętność, braki w nich oraz przekazuje zalecenia do uzupełnienia braków.
 • wszystkie oceny ze sprawdzianów uzasadniane są przez nauczyciela ustnie lub pisemnie w formie dołączonego komentarza, w którym są wskazane:
 1. opanowane umiejętności,
 2. częściowo opanowane umiejętności,
 3. nie opanowane umiejętności,
 4. sposoby zniwelowania zaistniałych braków.

Informacja ta przekazywana jest rodzicom przez uczniów na spotkaniach indywidualnych.

 1. W ocenach cząstkowych dopuszcza się stosowanie znaku „+” i „ –” przy ocenie.
 2. Dopuszcza się stosowanie skrótu w dzienniku: np. – nieprzygotowany, nb. – nieobecny.
 3. Brak uczniowskiego wyposażenia(np. zeszytu, podręcznika, przyborów, itp.) może wpłynąć na ocenę pracy ucznia wyłącznie w sytuacjach uporczywie powtarzających się, zależnych od ucznia, a uniemożliwiających prowadzenie procesu nauczania i uczenia się.
 4. Na ocenę osiągnięć ucznia nie ma wpływu jego zachowanie, wygląd, światopogląd, status społeczny i wcześniejsze osiągnięcia ucznia.
 5. Obowiązują następujące zasady przeprowadzania prac pisemnych:

nauczyciel ustala termin sprawdzianu z tygodniowym wyprzedzeniem,

sprawdzian poprzedza powtórzenie i utrwalenie wiadomości,

sprawdzian zwykle będzie trwał 1 godzinę lekcyjną, a kartkówka do 20 minut,

uczniowie znają zakres sprawdzanej wiedzy i umiejętności oraz kryteria oceniania, nauczyciel ma 14 dni na sprawdzenie, ocenę i recenzję sprawdzianu,

nauczyciel omawia i poprawia błędy uczniów na sprawdzianie wspólnie z uczniami na zajęciach edukacyjnych, a ocenę wpisuje do dziennika papierowego i elektronicznego,

jeżeli uczeń nie pisał sprawdzianu, musi wykazać się wiadomościami i umiejętnościami zawartymi na sprawdzianie w formie ustalonej z nauczycielem,

jeżeli uczeń nie pisał sprawdzianu, powinien to zrobić w terminie ustalonym z nauczycielem do tygodnia od powrotu do szkoły, gdy powodem był dłuższy pobyt w szpitalu do dwóch tygodni od powrotu do szkoły,

uczeń może poprawić raz każdą ocenę z prac pisemnych: ze sprawdzianów i kartkówek z trzech tematów,

poprawa powinna odbyć się w ciągu dwóch tygodni od oddania i omówienia pracy w terminie ustalonym wspólnie z nauczycielem,

prace pisemne przechowuje nauczyciel przedmiotu do końca zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym.

Nie ocenia się ucznia: w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

 1. Uczeń ma prawo dwa razy w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez negatywnych skutków. Zgłoszenie musi odbyć się przed rozpoczęciem lekcji. Nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym wpisując datę zaistnienia zdarzenia. Każdy  kolejny brak przybiera postać oceny niedostatecznej. Jeżeli uczeń nie zgłosi nieprzygotowania lub braku pracy domowej, zaś nauczyciel to sprawdzi – uczeń automatycznie otrzymuje ocenę niedostateczną.
 2. W procesie oceniania obowiązuje zasada kumulowania wymagań– ocenę wyższą może uzyskać uczeń, który spełnia wszystkie wymagania związane z ocenami niższymi:

stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

 • opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania w danej klasie oraz posługuje się zdobytymi wiadomościami w sytuacjach nietypowych,
 • samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe,
 • uzyskał tytuł laureata lub finalisty wojewódzkiego konkursu przedmiotowego,
 • osiąga sukcesy w różnych konkursach przedmiotowych szkolnych i pozaszkolnych,
  1. stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
 • opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania w danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,
 • rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,
  1. stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
 • nie opanował w pełni wiadomości określonych w programie nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania ujęte w podstawie programowej przedmiotu,
 • poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne,
  1. stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
 • opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie treści zawartych w podstawie programowej,
 • rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności,
  1. stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
 • ma trudności z opanowaniem zagadnień ujętych w podstawie programowej, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki (z wyjątkiem uczniów klas programowo najwyższych),
 • rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu trudności;
  1. stopień niedostateczny otrzymuje  uczeń, który:
 • nie opanował wiadomości i umiejętności ujętych w podstawie programowej, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu (nie dotyczy klas programowo najwyższych).

Informacje dodatkowe.

 • Wszystkie sprawy związane z ocenianiem regulują wewnątrzszkolne zasady oceniania.

 

 

Przeczytano: 84 razy. Wydrukuj|Do góry