Dokumenty szkoły

23 września 2020 08:28 | Dokumenty szkoły

ZAJĘCIA TECHNICZNE

 

      Nauczanie techniki odbywa się na podstawie programu „Jak to działa” Program nauczania hi w klasach 4-6 szkoły podstawowej” autorstwa Lecha Łabeckiego i Marty Łabackiej, zgodnie z obowiązującą podstawą programową. Numer ewidencyjny w wykazie MEN; 295/2018

Program realizowany jest tygodniowo w kolejnych klasach w ciągu: w kl. IV – 1 godz./tyg., V – 1 godz./tyg., kl. VI – 1godz./tyg.

Ocena osiągnięć ucznia polega na rozpoznaniu stopnia opanowania przez niego wiadomości i umiejętności rozwiązywania zadań technicznych w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej. Ocenianie służy zatem do sprawdzenia skuteczności procesu dydaktycznego i ma na celu:

• informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i o postępach w tym zakresie,

• wspomaganie ucznia w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

• motywowanie do dalszych postępów w nauce,

• dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o trudnościach w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,

• umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- wychowawczej.

Kryteria oceniania.

Oceniając osiągnięcia, zwraca się  uwagę na:

• rozumienie zjawisk technicznych,

• znajomość i rozumienie przepisów ruchu drogowego

• umiejętność wnioskowania,

• czytanie ze zrozumieniem instrukcji urządzeń i przykładów dokumentacji technicznej,

• czytanie rysunków złożeniowych i wykonawczych,

• umiejętność organizacji miejsca pracy,

• właściwe wykorzystanie materiałów, narzędzi i urządzeń technicznych,

• przestrzeganie zasad BHP,

• dokładność i staranność wykonywania zadań.

 

 

 Kryteria otrzymywania poszczególnych stopni:

• Stopień celujący otrzymuje uczeń, który pracuje systematycznie,

wykonuje wszystkie zadania samodzielnie, a także starannie i poprawnie pod względem merytorycznym. Opanował wymaganą wiedzę i umiejętności, wykazuje się dużym zaangażowaniem na lekcji, a podczas wykonywania praktycznych zadań przestrzega zasad BHP, bezpiecznie posługuje się narzędziami i dba o właściwą organizację miejsca pracy.

• Stopień bardzo dobry przysługuje uczniowi, który pracuje systematycznie i z reguły samodzielnie oraz wykonuje zadania poprawnie pod względem merytorycznym. Ponadto odpowiednio organizuje swoje stanowisko pracy i zachowuje podstawowe zasady bezpieczeństwa.

• Stopień dobry uzyskuje uczeń, który na lekcjach korzysta z niewielkiej pomocy nauczyciela lub koleżanek i kolegów. W czasie wykonywania prac praktycznych właściwie dobiera narzędzia i utrzymuje porządek na swoim stanowisku.

• Stopień dostateczny przeznaczony jest dla ucznia, który pracuje systematycznie, ale podczas realizowania działań technicznych w dużej mierze korzysta z pomocy innych osób, a treści nauczania opanował na poziomie niższym niż dostateczny.

• Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który z trudem wykonuje działania zaplanowane do zrealizowania podczas lekcji, ale podejmuje w tym kierunku starania. Na sprawdzianach osiąga wyniki poniżej oceny dostatecznej. Pracuje niesystematycznie, często jest nieprzygotowany do lekcji.

• Stopień niedostateczny uzyskuje uczeń, który nie zdobył wiadomości i umiejętności niezbędnych do dalszego kształcenia. W trakcie pracy na lekcji nie wykazuje zaangażowania, przeważnie jest nieprzygotowany do zajęć i lekceważy podstawowe obowiązki szkolne.

Oceniając osiągnięcia uczniów, poza wiedzą i umiejętnościami, zwraca się uwagę na:

• aktywność podczas lekcji,

• zaangażowanie w wykonywane zadania,

• umiejętność pracy w grupie,

• obowiązkowość i systematyczność,

Przy ocenianiu uwzględniany będzie stosunek ucznia do wykonywania działań praktycznych. Istotne są też: pomysłowość konstrukcyjna, właściwy dobór materiałów, estetyka wykonania oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

 

 

 

Metody sprawdzania osiągnięć.

Ocena osiągnięć jest integralną częścią procesu nauczania. Najpełniejszy

obraz wyników ucznia daje ocenianie systematyczne i oparte na różnorodnych sposobach weryfikowania wiedzy oraz umiejętności. W nauczaniu techniki oceniamy poprzez następujące formy pracy:

• test lub sprawdzian

• zadanie praktyczne,

• zadanie domowe,

• aktywność na lekcji,

• odpowiedź ustna

• pracę pozalekcyjną (np. konkurs, projekt).

Nieprzygotowanie do lekcji, brak zadania.

Uczeń raz w semestrze może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji oraz raz w semestrze zgłosić brak zadania domowego.

Informacje dodatkowe.

Wszystkie sprawy związane z ocenianiem regulują wewnątrzszkolne zasady oceniania.

Przeczytano: 72 razy. Wydrukuj|Do góry