Dokumenty szkoły

23 września 2020 08:25 | Dokumenty szkoły

PLASTYKA

      Nauczanie techniki odbywa się na podstawie programu „Jak to działa” Program nauczania hi w klasach 4-6 szkoły podstawowej” autorstwa Jadwigi Lukas, Krystyny  Onak, zgodnie z obowiązującą podstawą programową. Numer ewidencyjny w wykazie MEN; 903/2/2018

Program realizowany jest tygodniowo w kolejnych klasach w ciągu: w kl. IV – 1 godz./tyg., V – 1 godz./tyg., kl. VI – 1godz./tyg. ,kl. VII- 1 godz./tyg.

Podczas ustalania oceny z plastyki szczególną uwagę zwraca się na wysiłek wkładany przez ucznia, wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć oraz pozytywna postawa wobec przedmiotu. Składają się na nią:

 • aktywne uczestnictwo w zajęciach,
 • przynoszenie na lekcje odpowiednich materiałów i przyborów (przygotowanie do lekcji sprawdzane jest na początku lekcji. Uczeń otrzymuje minus gdy jest nieprzygotowany do lekcji. Minusy przeliczane są na ocenę niedostateczną),
 • przestrzeganie zasad BHP podczas posługiwania się narzędziami,
 • efektywne gospodarowanie czasem przeznaczonym na ćwiczenia plastyczne,
 • zachowywanie porządku w miejscu pracy – zarówno podczas zajęć, jak i po ich zakończeniu,
 • udział w konkursach plastycznych,
 • wykonywanie ponadobowiązkowych prac plastycznych,
 • odpowiedzi ustne,

Przy ocenie prac plastycznych bierze się pod uwagę następujące kryteria:

 • zgodność pracy z tematem lekcji,
 • poprawność wykorzystanych układów kompozycyjnych,
 • trafność doboru środków artystycznego wyrazu,
 • umiejętność posługiwania się daną techniką plastyczną,
 • pomysłowość w doborze materiałów i narzędzi,
 • stosowanie niekonwencjonalnych, twórczych rozwiązań,
 • oryginalność realizacji danego tematu o
 • estetyka pracy (to kryterium nie dotyczy uczniów cierpiących na różne dysfunkcje).

Nauczyciel uzasadnia ocenę słownie w obecności klasy- informuje ucznia, co wykonał dobrze, a nad czym powinien jeszcze popracować.

 • Informowanie rodziców następuje w czasie ustalonych konsultacji,
 • Ocena semestralna wynika z ocen cząstkowych ale nie jest średnią arytmetyczną( średnia ważona).
 • Obowiązuje skala ocen zgodna ze Szkolnymi Zasadami Oceniania.

 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń , który:

 • uczęszcza na zajęcia,
 • przyswoił podstawowe wiadomości i umiejętności wymienione w programie nauczania,
 • rozwiązuje (samodzielnie bądź z pomocą nauczyciela) zadania plastyczne o niewielkim stopniu trudności, wykorzystując w stopniu minimalnym dostępne narzędzia pracy.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń , który:

 • uczęszcza na zajęcia,
 • opanował w stopniu średnim materiał objęty programem nauczania (braki w wiadomościach o charakterze szczegółowym),
 • samodzielnie rozwiązuje zadania plastyczne o niewielkim stopniu trudności,
 • poprawnie posługuje się różnymi przyborami i narzędziami pracy.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • dobrze zna poprzednie wymagania,
 • stosuje w praktyce elementy zdobytej wiedzy teoretycznej,
 • aktywnie uczestniczy w zajęciach (udział w dyskusjach na temat prezentowanych obiektów, staranne wykonywanie ćwiczeń obligatoryjnych),
 • samodzielne rozwiązuje zadania teoretyczne,
 • odpowiednio posługuje się przyborami i narzędziami,
 • wykonuje prace plastyczne poprawne pod względem technicznym i estetycznym.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • opanował wszystkie określone w programie nauczania wiadomości i umiejętności
 • wykorzystuje je w działaniach plastycznych,
 • bierze udział w dyskusjach na temat prezentowanych obiektów, podczas których przekonująco uzasadnia swoje poglądy,
 • z powodzeniem stosuje wiedzę teoretyczną, wykonując ćwiczenia praktyczne, oraz sprawnie operuje wybraną techniką plastyczną,
 • Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
 • doskonale opanował treści programu
 • posiada wiedzę i umiejętności  określone w programie nauczania,
 • aktywnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych,
 • osiąga sukcesy w konkursach plastycznych,
 • wykazuje zaangażowanie i twórczą inicjatywę we wszelkich działaniach plastycznych
 • chętnie uczestniczy w różnorodnych działaniach plastycznych na terenie szkoły i poza nią (startuje w konkursach plastycznych, wykonuje gazetki szkolne)

 

Nieprzygotowanie do lekcji, brak zadania.

Uczeń raz w semestrze może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji oraz raz w semestrze zgłosić brak zadania domowego.

Informacje dodatkowe.

Wszystkie sprawy związane z ocenianiem regulują wewnątrzszkolne zasady oceniania.

 

 

 

Przeczytano: 67 razy. Wydrukuj|Do góry